ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำตำบลธารปราสาท ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ได้อาศัยอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องซึ่งประชาชน

ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการศึกษาบริจาคสร้างให้ โต๊ะครูและนักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูประสาทวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดตลาดแค จำนวน 120 ชุด ที่ดินเกือบทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพ่อเพชร เชดนอก คหบดีชาวตลาดแคเป็นผู้บริจาครวมกับที่ดินของชาวบ้านอื่นๆอีก โรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 2 (มพช.2) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2525 (ปีงบประมาณ 2526) และอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปี 2532 โดยมีครูใหญ่คนแรกคือ นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ตั้งอยู่ ณ เทศบาลตลาดแค ต. ธารปราสาท อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา บนเนื้อที่ 38 ไร่ 2งาน 93 ตารางวา สภาพของชุมชน เป็นขุมขนชนบทมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตำบลธารปราสาทมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ซึ่งมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และข้าวของ เครื่องใช้ในสมัยโบราณ