พันธกิจ/เป้าประสงค์

พันธกิจ

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี และห่างไกลจากยาเสพติด

6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่มาตรฐาน

7. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐาน

8. ส่งเสริมการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพ

9. ให้โอกาสผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา

2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ผู้เรียนค้นพบตัวเอง และมีศักยภาพทางด้านวิชาการ

5. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และห่างไกลจากยาเสพติด

6. ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถสื่อสารสองภาษา

7. ครูและบุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพ

9. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคเต็มตามศักยภาพ